Contact Info

Shri Satej (Bunty) D.Patil
MLA, Karveer, Kolhapur, Maharashtra

Mobile
+91-9823012905
Email
    buntydpatil@gmail.com

Main Office
‘Ajinkyatara’ 2126, E
Tarabai Park,Kolhapur. Pin-416003
Maharashtra, India
Ph. : +91-231-2653288 / 89 / 90
Fax : +91-231-2653426

Kolhapur South Contact Office
V.R. Corner, Crusher Stop
Near Irani Khan, Sane Guruji Vasahat
Kolhapur.
Ph. : +91-231-2324945 / 46

 

Captcha:
7 + 11 =